İşyeri Hemşireliği Kursu

İşyeri Hemşireliği Eğitimi

İşyeri Hemşireliği Eğitimi almak istiyorsanız Yeni Uzman Akademi’yi arayın. Yeni Uzman Akademi olarak A,B,C sınıfı iş güvenliği kursu, işyeri hekimliği kursu, işyeri hemşireliği kursu, temel isg kursu ve hijyen kursu vermekteyiz. Erken kayıt için acele edin, fırsatları kaçırmayın.

YENİ UZMAN AKADEMİ’DE DSP EĞİTİMLERİ

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Uygulanmasında DSP’nin Önemi

İş yerlerinde işin yürütüldüğü anda çeşitli sebeplerle sağlığa zarar verebilecek koşullardan korunmak amacıyla yapılan sistemli ve bilimsel çalışmalar “İş Sağlığı ve Güvenliği” olarak tanımlanır.  Evrensel anlamda ise İş sağlığı ve güvenliği; henüz bir tehlike veya arıza ortaya çıkmadan, tehlikeler ve riskler öngörülerek, bunların kabul edilebilir olup olmadığına karar verme çalışmalarını sağlamaktır.

6331 Sayılı İş sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile eski ve geleneksel yaklaşımlar yerlerini çağdaş yaklaşımlara bırakmıştır. Geleneksel yaklaşımda, kazaların ve sistem bozukluklarının incelenmesi temel alınırken, olay sonrası inceleme ve işin yeniden düzenlenmesini hedef alınır. Çağdaş güvenlik yaklaşımı ise, sistem hataları yerine, güvenlik yönetim sisteminin incelenmesi, risk değerlendirme ve güvenlik kültürüne ağırlık verir. Burada amaç olay gerçekleşmeden çalışanların güvenliği sağlayacak adımlar atmaktadır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Neden Önemlidir?

İş Güvenliği Kursu Eğitimlerinin önemi, tüm mesleklerde çalışanların bedensel, ruhsal, sosyal iyilik durumlarını en üst seviyeye çıkarmak, bu seviyede sürdürmek, çalışanların çalışma şartları sebebi ile sağlık problemleri yaşamasına engel olmak amacıyla yapılan çalışmaları kapsar. Sağlık, hepimizin de bildiği gibi yalnız hastalık ve sakatlığın olmamasının yanı sıra, fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden tam bir iyilik halidir. Yaşamak, özgürlük ve kişi güvenliği herkesin hakkı olduğu gibi çalışanların da en doğal hakkıdır.

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinin 25. Maddesinde herkesin, kendisi ve ailesi için, yiyecek, giyim, mesken, tıbbi bakım, gerekli sosyal hizmetler dahil olmak üzere sağlığı ve refahını temin edecek uygun bir hayat seviyesine ve işsizlik, hastalık, sakatlık, dulluk, ihtiyarlık veya geçim imkânlarından iradesi dışında mahrum bırakacak diğer hallerde güvenliğe hakkı vardır. hükmü ile güvenliğin önemi vurgulanmaktadır.

İş Sağlığı ve Güvenliğinin Amacı Nedir?

İş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının üç temel amacı vardır:

 • Çalışanların korunması; Sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak, Çalışanları çalışma ortamından kaynaklanan sağlık ve güvenlik risklerine karşı korumak, Çalışanların sağlık, güvenlik ve refahını sağlamak ve geliştirmek,
 • İşletmenin korunması; Kaza veya istenmeyen olayları önceden tespit edip gerekli önlemleri alarak, oluşabilecek direk ve dolaylı zarar ve ödemeleri önlemek,
 • Üretimin korunması; Üretimin devamlılığını sağlamak, Verimi artırmaktır.

 İşyeri Hemşireliği/ Diğer Sağlık Personeli (DSP)

6283 Numaralı Hemşirelik Kanunu’nda; Hemşireliğin tanımı şöyle yapılmıştır. Hekim tarafından acil durumlar dışında yazılı olarak verilen tedavileri uygulamak, her ortamda bireyin, ailenin ve toplumun hemşirelik girişimleri ile karşılanabilecek sağlıkla ilgili ihtiyaçlarını belirlemek ve hemşirelik tanılama süreci kapsamında belirlenen ihtiyaçlar çerçevesinde hemşirelik bakımını planlamak, uygulamak, denetlemek ve değerlendirmekle görevli ve yetkili sağlık personelidir. Hemşireler ayrıca aile hekimliği uygulamasına ilişkin kanun hükümleri ile bu kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan mevzuattaki görevleri de yaparlar.

6331 sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu’nda ise İşyeri Hemşiresi: 25/2/1954 tarihli ve 6283 sayılı Hemşirelik Kanununa göre hemşirelik mesleğini icra etmeye yetkili, iş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş işyeri hemşireliği belgesine sahip hemşire/sağlık memurunu, ifade eder.

İşyeri Hemşiresinin Görev ve Yetkileri Nelerdir?

 • Diğer sağlık personelleri işyeri hekimleri ile birlikte görev yapar.
 • İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin planlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi işlemlerini yapar.
 • Hizmet sunulan işyeri ve personeli ile ilgili veri toplar ve gerekli kayıtları tutar.
 • Çalışanların sağlık ve çalışma öykülerini işe giriş/periyodik muayene formuna yazar ve işyeri hekimi tarafından yapılan muayenelerde gerekli yardımı sunar.
 • Özel politika gerektiren grupların takibini yaparak gerekli sağlık muayenelerinin yaptırılmasını sağlar.
 • İlk yardım hizmetlerinin organizasyonunun yürütülmesinde işyeri hekimi ile birlikte çalışır.
 • Çalışanların sağlık eğitimlerinde görev alır.
 • İşyeri bina ve eklentilerinin genel hijyen şartlarının sürekli izlenip denetlemesinde işyeri hekimine gerekli desteği sağlar.
 • İşyeri hekimince verilecek iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili diğer görevleri yürütür.
 • İş güvenliği hizmeti verilen işyerlerinde görevli çalışan temsilcisi ve destek elemanlarının çalışmalarına destek sağlar.
 • Ayrıca işyeri hekimi tarafından verilen direktifleri yerine getirir.

 Kimler İşyeri Hemşiresi Olabilir?

İşyeri hemşiresi veya bilinen diğer adı ile Diğer Sağlık Personeli (DSP) olabilmek için  Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından belirlenmiş olan şartları taşımak esastır. Bu şartlar ise aşağıda belirtildiği gibidir;

İşyeri Hemşireliği Eğitimi almak için öncelikle belirtilen bölümlerden mezun olmak gerekmektedir. Bu bölümler;

 • Acil Tıp Teknisyenliği
 • Hemşirelik
 • Sağlık Memurluğu
 • Çevre Sağlı Teknisyenliği Bölümlerinden mezun olanlar,

Diğer Sağlık Personeli / İşyeri Hemşiresi olabilirler.

İşyeri Hemşiresi Eğitimi Almak

İşyeri hemşiresi olabilmek için bakanlık tarafından belirlenen bir başka şart ise ‘‘eğitim alma’’ zorunluluğudur. Katılımcılar, bakanlığın gerekli eğitim programını açması için yetkilendirdiği eğitim merkezlerinden eğitim alırlar. Yeni Uzman Akademi işyeri hemşireliği kursu farklı illerde eğitim faaliyetlerine devam ederken; bu eğitimlerini Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının vermiş olduğu eğitim düzenleme yetki belgesi ile düzenler.

İşyeri Hemşireliği Eğitimi Programları

Offline Eğitim: 45 saat olarak düzenlenen asenkron eğitimler, Yeni Uzman Akademi’nin internet veri tabanı üzerinden her katılımcıya özel oluşturduğu, kullanıcı şifresi ile sisteme kayıtlı dersleri eşzamanlı olmadan gün içersinde dilediği saatler içerisinde takip ettiği programdır.

Online Eğitim: 45 saat süren çevrimiçi yani canlı dersler ise Yeni Uzman Akademi işyeri hemşireliği kursunun eğitmenleri tarafından bir günde en fazla 6 saat olacak şekilde düzenlenir. Bu dersler eğitim merkezimizde 09/15 ve 15/21 saatleri arasında olmak üzere iki farklı grupta gerçekleştirilir. Yeni Uzman Akademi işyeri hemşireliği kursu tarafından online olarak yapılan bu derslerin kayıtlarına katılımcılarımız tekrar erişebildiklerinden diledikleri zaman ders tekrarı yapabilme şansına da sahiptirler.

İşyeri Hemşireliği Sınavlarında Başarı Olma

Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının görevlendirmesi ile ÖSYM tarafından yılda iki defa İş Sağlığı ve Güvenliği Sınavı yapılır. İşyeri Hemşiresi olmak için kurumumuz aracılığı ile eğitim alan katılımcılarımızın iş yeri hemşireliği sınavlarına girmeleri ve bu sınavlarda başarılı olmaları gerekir.

Diğer Sağlık Personeli / iş yeri hemşireliği sınavlarında ÖSYM tarafından başarılı sayılabilmek için 50 soruda en az 30 doğru yapmak gerekir.

Katılımcılar gerekli şartları sağladıktan ve sınavlarda başarılı olduktan sonra Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından kendilerine İSG Profesyoneli ( DSP ) sertifikası düzenlenir. Sertifikaya sahip olan Diğer Sağlık Personelleri, İSG –Kâtip uygulaması üzerinden işlem yapabilme hakkı elde ederek işlem yapmaya hak kazanırlar.

 DSP Eğitimlerinde 8 yıldır öncü İsim

Yeni Uzman Akademi 8 yıllık tecrübesi ile iş yeri hekimliği eğitimleri alanında Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının izni ile eğitim faaliyetlerini İstanbul Anadolu Yakası ve Avrupa Yakası, Bursa, İzmir, Ankara ve Diyarbakır’da devam ettiriyor.

İşyeri Hemşireliği Eğitimi ağı en geniş eğitim kurumu olmanın yanında katılımcılarına sağladığı destekle de başta iş güvenliği C,B,A Sınıfı İSG Uzmanlığı, iş yeri hekimliği olmak üzere İSG eğitimlerinin öncüsü olmayı çoktan hak ediyor.

Yeni Uzman Akademi internet sitesi üzerinde bulunan ‘Ders Notları’ sayfası üzerinden iş güvenliği uzmanlığı, iş yeri hemşireliği ve iş yeri hekimliği ders notlarını ve online deneme sınavları ücretsiz olarak herkesle paylaşıyor.

Yeni Uzman Akademi başta instagram olmak üzere sosyal medya hesapları üzerinden de ders notları, testler yayınlayarak tüm İSG profesyoneli adaylarının sınavlarına hazırlanmalarına yardımcı olmaya çalışıyor.

Yeni Uzman Akademi yine sosyal medya hesapları üzerinden İSG alanındaki yenilikleri paylaşarak İSG profesyonelleri ve İSG profesyoneli adaylarının gündemi yakından takip etmelerine katkıda bulunuyor.

Siz de iş yeri hemşireliği eğitimlerinizi Türkiye birincilerinin tercih ettiği eğitim kurumlarından almak için acele edin.