A Sınıfı İş Güvenliği
A Sınıfı İş Güvenliği

A Sınıfı İş Güvenliği Eğitimi

A Sınıfı İSG Eğitimi başta olmak üzere İş Güvenliği Kursu eğitimlerinin ve uzmanlarının önemi her geçen gün artıyor. Günümüzde insanların en büyük eksikliklerinden birisi de maalesef haklarını tam olarak bilmeme ve bilmezlikten kaynaklı  haklarını savunamamadır. Kurallar toplumsal hayatın düzenini sağlar. Tek tek her bireyin hem kişisel hem de toplumsal hakları vardır. Yazılı kanunlar çerçevesinde haklarının sınırları çizilen insan, bazen sınırlarının boyutları noktasında yanlışlara düşer.

İnsanların haklarını bilmeme ve savunamama kişinin tarafsızlığını kaybetmesine, yanlışa düşmesine, çıkarcı bir kimliğe bürünmesine dahi yol açabilir. Belli olan sınırlarınıza müdahale edildiğinde hemen müdafaa durumuna geçersiniz. Çizgileriniz belli olduğundan ne zaman ne türlü hareket edeceğinizi bilirsiniz. Bir arada yaşama kültürünün insana yüklediği vazifelerdendir bu. Bizler haksızlıklar karşısında susmamalı; doğru bildiğimiz şeylerden de ödün vermemeliyiz.

İş sağlığı ve güvenliği de bütün emekçilerin en doğal hakkıdır. Tüm çalışanlar beden ve ruh bütünlüklerini muhafaza etmelerinde birincil yardımcıları iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin uygulanması konusunda ödün vermemeleri gerekir. Ayrıca İSG profesyonellerine de bu konuda gereken yardımı göstermelidirler. Bu konuda çalışanlar kadar işveren de kurallara riayet etmelidir ki İSG hizmetlerinin tam anlamıyla yerine getirilmesinde en büyük sorumlu işveren kendisidir. İşverenin sorumluluklarına yeri geldiğinde değineceğiz.

İş Güvenliği Nedir ve Niçin Önemlidir?

İş güvenliği, personelin güvenliğini garanti altına almayı amaçlayan kuruluş içindeki bir dizi iç ve dış önlemlerden meydana gelir.

Çalışanların sağlığı ve güvenliği, önem sıralamasında en üst sıralarda yer alır. Sağlıklı bir çevre, psikofiziksel rahatlık, güvenlik içinde ve gerekli eğitimlerle gerçekleştirilen faaliyetin, çalışanların üretkenliğini ve becerilerini artırdığından ve kaza riskini önemli ölçüde azalttığından bahsetmeye gerek dahi yok.

İş sağlığı ve güvenliği kursu eğitimi, üretkenliği artıran ve maliyetleri (buna cezaları da dâhil edebiliriz) azaltan mükemmel bir yatırımdır. Sadece bu da değil: Bankalar ve yatırımcılar tarafından hoş karşılanmayan şirketin notunu yükselterek daha iyi kredi koşulları elde etme imkânına sahip olma anlamına geldiğini de rahatlıkla söyleyebiliriz.

Etkili bir İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi riskleri azaltır, şirketin imajını ve itibarını artırır, maliyetleri düşürür ve dolayısıyla ekonomik getiriye de katkı sağlar.

İş Güvenliğinin Önemi Nedir?

İş sağlığı ve güvenliği, her şeyden önce bir işçinin temel hakkıdır. Aynı zamanda, daha güvenli bir ortamı garanti etmek için cezaya maruz kalmayan ve üretkenliği artıran şirketin de haliyle yararına bir olgudur. Bu şekilde kazalar ve meslek hastalıkları için daha düşük sosyal maliyetlere maruz kalan toplum için de son derece önemlidir. Sosyal maliyetler; tıbbi bakım, kayıp iş günleri, tazminat, sigorta primlerini barındırır.

Temelde işyerinin güvenli olması, kaza ve hastalıkların önlenmesi herkes için faydalıdır ve doğru ve doğru bir etik tercihini temsil eder.

İş kazaları ve meslek hastalıkları, şirketin yeterli önlem almamasına, çalışanların dikkatsizliğine ve risklerin yanlış değerlendirilmesine bağlıdır. Bu nedenle, İSG yönetim sistemine yeterli çalışan eğitimini de dahil etmek son derece önemlidir. Riskler ve tehlikeler konusunda personelin bilgilendirilmesi ve eğitimi, son derece önemli bir durumdur.

İSG Profesyonelleri Kimlerdir?

İş sağlığı ve güvenliği profesyonelleri Çalışma Bakanlığı tarafından belirlenmiş olan eğitim programını tamamladıktan sonra yine Çalışma Bakanlığının yetkilendirmesi ile ÖSYM tarafından gerçekleştirilen sınavlarda başarılı olan teknik personeldir.

İSG profesyonelleri iş yeri hekimi, iş yeri hemşiresi ve iş güvenliği uzmanlarıdır. İş güvenliği uzmanları görev aldıkları iş yerlerinin tehlike gruplarına göre 3 sınıfa ayrılır.

Az tehlikeli işyerlerinden C sınıfı İSG Uzmanları

Tehlikeli işyerlerinden B sınıfı İSG Uzmanları

Çok tehlikeli işyerlerinden A sınıfı İSG Uzmanları sorumludur.

A Sınıfı İş Güvenliği Eğitimi alan İSG Uzmanları başta yapı sektörü, inşaat, ağır sanayi, hastaneler, petrol istasyonları, madenler gibi risk etmenlerinin yoğun oldukları iş alanlarıdır.

İşverenin Görevleri Nelerdir?

İSG açısından işverenin sorumluluğunu doğuran düşünce; üretimden yararlanan kişinin işveren olması nedeniyle, doğacak tehlikelerden işverenin sorumlu olduğudur. Ayrıca, karşısında zayıf ve sosyal açıdan güçsüz olanın işçi olduğu ve işverene karşı her durumda korunması gerektiği düşüncesidir. Bu düşünceler doğrultusunda, güvenlik konusunda sorumluluğun işverene ait olduğu kabul etmek gerekir. A Sınıfı İş Güvenliği Eğitimi En kısa deyimi ile işçisine karşı kusursuz sorumluluk ilkesi ile sorumlu tutulan işverenin, işyerinde zarar riskini azaltan tedbirler yerine, tehlike riskini azaltan ve hatta ortadan kaldıran tedbirleri alması en akılcı yöntemdir. Bugünkü mevzuatımızda da kabul gören prensip budur. Bu bağlamda, işverenin iş sağlığı ve iş güvenliği açısından görevleri, ana başlıklar halinde aşağıda kısaca açıklanmaktadır.

-Mevzuata Uyma Görevi

-İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kurulunu (İSGKY) Kurma Görevi

-Önlem Alma Görevi

-İşçileri Eğitme Görevi

-Denetleme Görevi

-Mühendis ve Teknik Eleman Görevlendirme Görevi

-İşyeri Hekimi Çalıştırma ve Sağlık Birimi Oluşturma Görevi

-Çocuk ve Kadın İşçileri Koruma Görevi vardır.

İşveren İSG ile ilgili görevlerini yerine getirirken İSG profesyonellerinden yardım alır.

A Sınıfı İş Güvenliği Eğitimi Uzmanı Olmak İçin Gerekli Şartlar Nelerdir?

Çok tehlikeli işyerlerinden sorumlu, A Sınıfı İSG uzmanı olabilmek için öncelikle B sınıfı İSG uzmanı olarak 4 yıl tam zamanlı çalışmış olmak gerekir.

B sınıfı İSG uzmanı olarak 4 yıl tam zamanlı ( 1460 gün ) çalışmış olan profesyoneller başta Yeni Uzman Akademi olmak üzere Çalışma Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş eğitim kurumlarından A sınıfı eğitim almaları ve İSG Sınavlarına girerek yeterli puanı almaları gerekir.

A sınıfı İSG Uzmanlığı Eğitimleri

A Sınıfı İş Güvenliği Eğitimi ve İSG eğitimleri Çalışma Bakanlığınca koordine edilir. Eğitim içerikleri ve programı da ilgili bakanlık tarafından belirlenir. İş sağlığı ve güvenliği eğitimleri bakanlıkça yetkilendirilmiş eğitim kurumları tarafından düzenlenir.

İş güvenliği eğitimlerinin ders saat sayısı bütün sınıflarda A sınıflarında olduğu gibi toplam  220 saattir.

Eğitimler 90 saat uzaktan, asenkron; 90 saat uzaktan, senkron; 40 saat de staj ( pratik ) eğitim olarak yapılır.

Asenkron Eğitimler; sizlerin eğitim kurumu Yeni Uzman Akademi’nin ana sayfasında bulunan ‘uzaktan eğitim’ butonu kullanılarak yapılır.A Sınıfı İş Güvenliği Eğitimi Dersler sisteme daha önceden kayıt edildiğinden katılımcılarımız diledikleri saat aralıklarında bu derslere katılım sağlayabilirler. Asenkron eğitimlerin toplam süresi 90 saattir.

Senkron Eğitimler; bu eğitimler online ve canlı eğitim isimleri ile de bilinir. Senkron eğitimler bir günde maksimum 6 saat olacak şekilde işlenir. Eğitimler Yeni Uzman Akademi tarafından canlı eğitim sistemleri kullanılarak yapılır.

Staj Eğitimleri; eğitim kurumumuz Yeni Uzman Akademi’nin değerli eğiticileri tarafından uygun, A Sınıfı İş Güvenliği Eğitimi, eğitim kurumlarında iş güvenliği uzmanlarının refakatinde gerçekleştirilir. Eğitim süresi 40 saattir. Bir günde en fazla 8 saat olacak şekilde günlere bölünerek gerçekleştirilir.

İSG Sınavları

İSG Sınavları Çalışma Bakanlığının görevlendirmesi ile ÖSYM tarafından yılda iki defa düzenlenir. Sınavlarda geçme notu ise 70 puandır. Katılımcıların bu sınavda yeterli puanı alabilmeleri için 50 soruluk çoktan seçmeli test usulü sınavda en az 35 soruya doğru cevap vermeleri gerekir.

A Sınıfı İş Güvenliği Eğitimi başarılı olamayan katılımcıların sonraki sınavlara girebilmeleri için tekrar eğitim almalarına gerek yoktur. Sonraki sınav için ÖSYM başvurularını tamamlamaları yeterlidir.

Biz En İyisiyiz

Ağır sanayide gerçekleştirilen hamleler ve işçi haklarının iyileştirilmesi ile tüm gelişmiş ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de gelişmeler yaşanmaya başlandı. Ülkemizde bu yönde atılan en büyük adım da hiç şüphesiz 6331 sayılı İş Güvenliği Kanunudur. 6331 Sayılı A Sınıfı İş Güvenliği Eğitimi Kanunu ülkemizde bu alanda bir devrim olarak kabul edilebilir.

A Sınıfı İş Güvenliği Eğitimi öneminin artması ile birlikte iş güvenliği profesyonellerinin eğitimleri de büyük önem kazanmıştır. Bu eğitimler başta da belirttiğimiz gibi Çalışma Bakanlığının yetkilendirmiş olduğu eğitim kurumları tarafından yapılır.

Yeni Uzman Akademi 8 yıllık tecrübesi ile A Sınıfı İş Güvenliği Eğitimi eğitimleri alanında Çalışma Bakanlığının izni ile eğitim faaliyetlerini İstanbul Anadolu Yakası ve Avrupa Yakası, Bursa, İzmir, Ankara ve Diyarbakır’da sürdürüyor.

Yeni Uzman Akademi eğitim A Sınıfı İş Güvenliği Eğitimi alanında eğitim ağı en geniş eğitim kurumu olmanın yanında katılımcılarına sağladığı destekle de İSG eğitimlerinin öncü olmayı çoktan hak ediyor.

Yeni Uzman Akademi internet sitesi üzerinde bulunan ‘Ders Notları’ sayfası üzerinden iş güvenliği uzmanlığı, iş yeri hemşireliği ve iş yeri hekimliği, A Sınıfı İş Güvenliği Eğitimi ders notlarını ve online deneme sınavları ücretsiz olarak herkesle paylaşıyor.

Eğitim kurumunuz Yeni Uzman Akademi başta instagram olmak üzere sosyal medya hesapları üzerinden de ders notları, testler yayınlayarak tüm İSG profesyoneli adaylarının sınavlarına hazırlanmalarına yardımcı olmaya çalışıyor.

Yeni Uzman Akademi yine sosyal medya hesapları üzerinden İSG alanındaki yenilikleri paylaşarak İSG profesyonelleri ve İSG profesyoneli adaylarının gündemi yakından takip etmelerine katkıda bulunuyor.

Sizlerin eğitim kurumu Yeni Uzman Akademi ikili kitap setinin yanında A sınıfı katılımcılarına özel Hakan Erdoğan Hoca’nın İSG Sınavlarına yönelik yönetmeliklerin son halleri temel alınarak hazırlamış olduğu üçlü kitap setini hediye ediyor.

A Sınıfı İş Güvenliği Eğitimi şansa değil; işinin uzmanı Yeni Uzman Akademi’ye bırakın.